لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 38 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 39 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 44 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 45 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 46 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 48 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 49 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 51 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 54 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 55 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 56 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 58 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 59 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 61 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 62 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 63 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 64 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 65 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 66 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 67 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 69 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 70 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 71 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 73 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 75 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 76 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 77 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 78 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 79 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 81 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 84 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 86 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 87 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 89 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 90 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 91 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 93 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 94 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 95 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 96 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 97 82 955 29 5000 10,000 تومان
13 رقمی 98 82 955 29 5000 10,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 97 83 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 02 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 06 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 08 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 09 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 11 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 13 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 14 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 15 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 17 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 18 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 19 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 20 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 21 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 22 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 23 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 24 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 26 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 27 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 28 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 29 84 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 71 11 1000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 79 40 1000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 38 41 1000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 51 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 61 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 96 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 40 24 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 97 38 3325 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 50 24 4245 24 5000 13,000 تومان
14 رقمی 52 18 2290 25 5000 13,000 تومان
14 رقمی 71 10 1000 29 5000 13,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 147 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 175 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 239 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 266 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 326 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 340 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 343 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 355 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 378 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 403 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 407 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 422 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 462 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 464 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 469 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 473 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 487 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 518 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 537 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 542 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 553 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 557 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 558 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 562 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 565 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 574 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 576 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 581 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 583 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 591 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 594 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 604 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 605 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 608 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 615 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 619 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 621 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 622 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 629 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 631 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 635 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 636 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 639 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 648 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 652 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 653 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 670 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 671 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 679 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 692 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 693 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 694 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 709 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 001 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 191 005 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 556 005 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 039 008 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 814 040 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 903 044 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 880 132 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 751 433 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 372 459 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 902 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 903 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 20,000 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 049 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 059 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 108 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 137 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 139 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 141 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 146 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 148 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 819 001 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 464 008 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 140 044 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 379 141 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 381 141 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 385 141 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 690 364 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 262 425 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 371 535 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 050 907 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 021 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 035 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 053 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 059 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 071 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 072 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 093 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 094 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 102 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 104 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 109 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 556 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 818 001 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 546 007 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 920 008 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 083 035 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 647 057 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 697 161 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 116 237 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 811 325 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 480 432 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 700 663 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 20,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 546 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 561 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 575 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 579 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 592 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 593 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 602 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 608 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 867 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 894 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 906 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 974 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 984 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 226 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 245 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 253 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 257 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 264 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 319 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 334 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 373 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 393 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 427 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 439 58 58 5000 25,000 تو