لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 07 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 08 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 13 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 19 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 21 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 38 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 74 26 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 43 27 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 44 28 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 48 29 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 60 29 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 68 29 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 81 29 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 86 29 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 96 29 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 19 30 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 21 30 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 22 30 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 37 30 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 38 30 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 49 30 283 5000 19,900 تومان
11 رقمی 510 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 515 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 517 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 528 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 537 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 541 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 545 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 551 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 559 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 562 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 566 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 581 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 582 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 587 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 589 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 590 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 591 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 597 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 604 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 627 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 630 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 669 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 726 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 805 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 809 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 815 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 879 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 916 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 921 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 944 63 57 5000 19,900 تومان
11 رقمی 207 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 213 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 214 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 224 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 235 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 236 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 249 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 261 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 265 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 267 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 274 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 276 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 281 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 285 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 287 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 291 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 292 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 296 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 297 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 301 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 302 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 309 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 310 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 320 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 329 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 335 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 337 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 343 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 345 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 347 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 352 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 355 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 362 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 367 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 374 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 379 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 380 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 382 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 385 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 390 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 392 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 394 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 396 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 399 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 402 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 403 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 409 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 413 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 416 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 417 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 421 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 422 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 423 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 425 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 426 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 432 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 437 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 441 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 455 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 457 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 459 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 461 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 462 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 464 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 465 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 467 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 468 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 476 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 485 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 486 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 487 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 491 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 492 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 497 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 499 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 512 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 514 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 515 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 519 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 523 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 526 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 535 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 536 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 546 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 549 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 554 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 556 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 559 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 564 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 592 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 594 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 597 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 601 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 603 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 605 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 609 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 614 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 663 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 683 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 709 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 713 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 715 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 723 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 747 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 786 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 872 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 991 58 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 067 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 083 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 087 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 096 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 104 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 108 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 116 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 132 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 135 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 142 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 144 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 145 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 146 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 148 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 151 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 154 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 156 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 162 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 163 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 165 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 166 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 167 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 170 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 173 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 178 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 184 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 187 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 192 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 193 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 194 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 197 59 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 814 81 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 815 81 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 816 81 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 817 81 58 5000 19,900 تومان
11 رقمی 016 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 026 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 345 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 351 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 377 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 389 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 398 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 406 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 424 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 426 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 439 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 442 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 443 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 446 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 451 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 456 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 458 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 464 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 469 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 473 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 483 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 492 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 513 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 517 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 518 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 523 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 527 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 532 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 534 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 541 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 544 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 553 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 578 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 583 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 604 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 633 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 661 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 668 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 674 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 689 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 692 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 694 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 702 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 713 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 715 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 718 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 722 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 740 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 741 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 752 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 760 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 771 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 780 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 787 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 791 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 797 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 801 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 803 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 805 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 828 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 833 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 834 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 851 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 857 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 860 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 863 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 867 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 870 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 884 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 931 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 943 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 958 59 59 5000 19,900 تومان
11 رقمی 963 59 59 5000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 281 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 301 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 331 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان