لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 40 27 283 5000 8,900 تومان
11 رقمی 56 28 283 5000 8,900 تومان
11 رقمی 671 58 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 791 58 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 347 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 431 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 762 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 868 59 59 5000 8,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 086 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 097 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 132 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 163 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 168 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 169 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 173 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 174 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 178 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 193 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 195 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 205 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 207 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 220 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 224 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 234 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 246 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 248 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 251 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 295 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 340 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 359 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 400 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 441 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 491 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 499 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 520 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 530 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 589 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 591 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 599 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 615 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 616 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 618 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 620 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 636 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 661 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 688 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 694 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 039 008 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 814 040 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 751 433 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 906 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 912 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 034 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 047 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 076 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 121 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 819 001 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 440 224 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 171 247 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 690 364 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 019 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 020 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 023 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 025 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 040 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 051 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 071 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 075 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 106 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 556 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 888 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 546 007 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 920 008 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 083 035 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 647 057 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 480 432 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 747 976 8638 3000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 34 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 49 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 59 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 62 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 64 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 79 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 89 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 20 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 23 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 33 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 34 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 40 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 47 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 50 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 90 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 96 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 08 18 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 12 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 24 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 29 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 52 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 68 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 74 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 38 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 76 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 14 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 32 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 47 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 54 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 57 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 74 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 82 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 90 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 25 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 14 25 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 18 25 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 19 25 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 23 25 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 24 25 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 85 3223 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 09 90 3251 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 00 25 3724 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 97 46 4448 22 5000 12,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
10 رقمی 378 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 386 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 389 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 396 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 429 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 432 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 437 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 446 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 457 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 459 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 536 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 539 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 543 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 547 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 549 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 561 248 5000 17,500 تومان